Aktualności

Aktualności
Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Biecz
13.10.2019

Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Biecz

Niniejsza opinia została sporządzona w ramach projektu: „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, na podstawie umowy nr KP/01/2019 z dnia 14 stycznia 2019r. Opinia została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. o Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2018 poz.1945), Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627), Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), Ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz.1227) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71). Celem niniejszej opinii jest zweryfikowanie spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż opinia dotycząca dokumentów planistycznych, w całości obejmuje zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, natomiast ze względu na zaistniałą potrzebę wyszczególnienia zapisów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu oraz zagadnień bezpośrednio dotyczących parametrów i możliwości zagospodarowania przestrzeni podzielono niniejsze opracowanie na trzy działy tematyczne: krajobrazowy, przyrodniczy i planistyczny.
Ocenie poddano przede wszystkim Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz, które zostało przyjęte uchwałą Nr XXXVI/410/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017r. Obecnie jest ono najbardziej aktualnym i najistotniejszym dokumentem w Gminie (obowiązujące plany miejscowe wymagają znaczących zmian i aktualizacji). Jako materiał porównawczy wykorzystano dostarczone przez Gminę opracowanie ekofizjograficzne oraz prognozę oddziaływania na środowisko SUiKZP1 Gminy Biecz. Ponadto oceniono obowiązujące plany miejscowe, wskazując konieczność uzupełnienia zapisów przy opracowywanym aktualnie projekcie zmiany ww. planów.

autorka: mgr inż. arch. Agnieszka Ciepiela

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania