Lubień

Lubień
Lubień

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Wykorzystanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych Gminy dla rozwoju turystyki i usług turystyki (z uwzględnieniem tras i ścieżek rowerowych).


13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Lubień

13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Lubień.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

13.10.2019

Niniejszy raport przedstawia efekty inwentaryzacji zasobów środowiska gminy Lubień wraz z waloryzacją krajobrazu w ramach projektu Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz pr ...

13.10.2019

Poniższą opinię dotyczącą oceny stopnia ochrony przyrody sporządzono na podstawie analizy dokumentów planistycznych Gminy Lubień w ramach projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”.

autorka: inż. Małgorzata Puchyr