Biecz

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Podstawowymi korzyściami z przystąpienia Gminy Biecz do projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” będzie wykształcenie postaw proekologicznych wśród obywateli naszej Gminy, a także zwiększenie zainteresowania mieszkańców aktywną ochroną przyrody. Mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości większym zaangażowaniem społeczeństwa w działania związane z ochroną środowiska. Dzięki przystąpieniu Gminy Biecz do programu zwiększy się wiedza obywateli na temat możliwości proekologicznego kształtowania przestrzeni w której żyjemy, natomiast powołanie Gminnego Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu przyczyni się do integracji różnych środowisk na rzecz odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego.


13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Biecz.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

13.10.2019

Niniejszy raport przedstawia efekty inwentaryzacji zasobów środowiska gminy Biecz wraz z waloryzacją krajobrazu w ramach projektu Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz prz ...

13.10.2019

Niniejsza opinia została sporządzona w ramach projektu: „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, na podstawie umowy nr KP/01/2019 z dnia 14 stycznia 2019r. Opinia została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. o Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prz ...

13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Biecz

18.09.2019

W dniu 18 września 2019 w Bieczu odbyło się szkolenie "Chronię Karpacką Przestrzeń" dla nauczycieli klas IV - VIII oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie było współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Woj ...