Sanok

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Projekt jest szansą na zwiększenie wiedzy różnych środowisk (kształtowanie postaw proekologicznych) w zakresie kształtowania przestrzeni i ochrony środowiska w Karpatach (Gmina Sanok), zaangażowanie lokalnej ludności w aktywną ochronę środowiska. Projekt przyczyni się do analizy posiadanych dokumentów planistycznych i wskaże kierunki ich zmian w zakresie ochrony przyrody.


13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Sanok

13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Sanok.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

13.10.2019

Niniejszy raport przedstawia efekty inwentaryzacji zasobów środowiska gminy Sanok wraz z waloryzacją krajobrazu w ramach projektu Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz prz ...

13.10.2019

Założeniem przy sporządzaniu poniższej oceny jest weryfikacja spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich.
Ocena dotycząca dokumentów planistycznych w całości obejmuje zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Ze względu na istniejącą potrzebę w ...

03.05.2019

W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Sanok.

12.02.2019

W dniu 8 lutego 2019 r. odbyło się drugie spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Sanok.

14.11.2018

W dniu 8 listopada 2018 r. w godzinach od 10.00 – 14.00 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Zespołu Zadaniowego w Gminie Sanok. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Sanok.