Gnojnik

Gnojnik
Gnojnik

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Zdobycie wiedzy na temat możliwości ochrony przyrody w aktach planistycznych, poprawa komunikacji z mieszkańcami w temacie procedur planistycznych oraz poprawa relacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami.


13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Gnojnik

13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Gnojnik.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

13.10.2019

Raport zawiera kompleksową analizę zinwentaryzowanych w terenie zasobów środowiska przyrodniczego oraz elementów jego struktury. Przedstawia także wyniki waloryzacji krajobrazu i rekomendacje w zakresie planowania przestrzennego w celu skutecznego kształtowania i ochrony przestrzeni gminy Gnojnik.

13.10.2019

Niniejsza opinia została sporządzona w ramach projektu: „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, na podstawie umowy nr KP/02/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Opinia została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. o Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr ...