Jeleśnia

Jeleśnia
Jeleśnia

Motywacja do uczestnictwa w projekcie

Poprzez uczestnictwo w projekcie dostrzegamy korzyści wynikające z wyeksponowania istniejących na terenie Gminy walorów przyrodniczych, możliwość inwentaryzacji przyrodniczej, gatunków roślin zagrożonych wyginięciem, objętych ochroną prawną, ich liczebność i ich występowanie.


13.10.2019

Wizualizacje wpływu dokumentów planistycznych na krajobraz w Gminie Jeleśnia

13.10.2019

Raport zawiera zestawienie wyników z badania ankietowego, przeprowadzonego w Gminie Jeleśnia.

Badanie dotyczyło postrzegania walorów Gminy oraz potrzeby ochrony przyrody i krajobrazu.

13.10.2019

Niniejszy raport przedstawia efekty inwentaryzacji zasobów środowiska gminy Jeleśnia wraz z waloryzacją krajobrazu w ramach projektu Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia współfinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ...

13.10.2019

Celem niniejszej opinii jest zweryfikowanie spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż opinia dotycząca dokumentów planistycznych, w całości obejmuje zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, natomiast ze względu na zais ...