O Projekcie

O Projekcie

Założenia

Założenia

Stowarzyszenie Ekopsychologia rozpoczyna realizację projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” współfinansowanego jest z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 do 31 października 2019 roku.

 

Celem projektu jest skuteczna ochrona przyrody Karpat w oparciu o efektywne planowanie przestrzenne, jak również:

 1. Aktywna edukacja skierowana do różnych środowisk, mająca na celu zwiększenie wiedzy na temat możliwości proekologicznego kształtowania przestrzeni.
 2. Zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowania obywateli w aktywną ochronę środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie kształtowania przestrzeni w Karpatach.
 3. Integracja różnych środowisk na rzecz odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów, młodzieży, seniorów itp.), poprzez powołanie Gminnych Zespołów Zadaniowych.
 4. Analiza dokumentów planistycznych 6 gmin karpackich oraz opracowanie rekomendacji aktualizacji dokumentów w kierunku ochrony przyrody.
 5. Promowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie planowania przestrzennego w Karpatach.
 6. Promowanie samorządów biorących udział w projekcie.
   

Działania, które będą realizowane:

 1. Powołanie i praca Gminnych Zespołów Zadaniowych

W ramach projektu w sześciu gminach, uczestniczących w projekcie powstanie Gminny Zespół Zadaniowy, składający się 15 przedstawicieli różnych środowisk: nauczyciele, przedsiębiorcy pracownicy gmin, architekci gminni, seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów lokalnych. W sumie w prace Zespołów we wszystkich gminach jednorazowo zostanie zaangażowanych 90 osób.

Zespoły będą miały za zadanie wypracowanie rekomendacji do zaktualizowania dokumentów planistycznych, tak by uwzględniały w odpowiedni sposób ochronę środowiska naturalnego i krajobrazu.

 1. Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu w 6 gminach poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne

Działanie nr 1. Analiza dokumentów planistycznych (w ramach projektu zrealizowane będzie działanie polegające na:

1) zebraniu dokumentów planistycznych i towarzyszących im strategii i dokumentów powiązanych (plany zadań ochronnych, miejscowe plany odnowy, itp.)

2) ocenie stanu i spójności wewnętrznej dokumentów pod kątem ochrony uwarunkowań przyrodniczych gminy.

Działanie nr 2. Inwentaryzacja zasobów środowiskowych gminy wraz z waloryzacją krajobrazu

W ramach projektu zrealizowane będzie działanie polegające na:

1) Zinwentaryzowaniu w terenie elementów środowiska przyrodniczego mających znaczenie w procesie ochrony przyrody oraz elementów struktury środowiska, istotnych dla kształtowania się krajobrazu gminy.

2) Waloryzacji krajobrazu w celu syntezy stanu istniejącego oraz sporządzenia prognozy i wskazań na przyszłość.

Działanie nr 3. Wizualizacja zapisów planistycznych w 20 letnim horyzoncie czasowym

Stworzenie modelu przestrzennego zapisów planistycznych dla wybranych wcześniej miejsc i zwizualizowanie go w programie graficznym.

 

 1. Karpacka Grupa Robocza ds. Planowania Przestrzennego

Zostaną zorganizowane trzy spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego. Ich celem będzie opracowanie uniwersalnych wytycznych dla gmin karpackich w postaci „check listy” z zapisem zawierających opisy newralgicznych miejsc dokumentacji planistycznej, gdzie brak zapisów ochronnych w zakresie środowiska przyrodniczego skutkuje pogorszeniem jego stanu.

 

 1. Gra ekofizjograficzna

Koncepcja gry ekofizjograficznej została opracowana w dwóch wariantach – jako gra planszowa i w wersji internetowej. Będzie ona przeznaczona dla osób dorosłych uczestniczących w procesie planistycznym w gminie lub zainteresowanych takim procesem oraz dla starszej młodzieży szkolnej. Zostanie ona wykorzystana jako element kampanii edukacyjno-informacyjnej, skierowanej do różnych grup społecznych: nauczycieli, młodzieży gimnazjalnej i starszej, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i architektów gminnych, którym bliskie są zagadnienia planowania przestrzennego oraz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego.

 

 1. Karpacki Uniwersytet Kształtowania Przestrzeni

Działanie 1. Opracowanie programów edukacyjnych ze zrównoważonego kształtowania przestrzeni wraz z pomocami dydaktycznymi  

Działanie 2. Kampania edukacyjna:

1) Organizacja 18 jednodniowych szkoleń dla nauczycieli różnych szczebli nauczania z wykorzystania opracowanych Programów Nauczania i Programów edukacyjnych.

2) Organizacja 8 jednodniowych szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu czytania dokumentów planistycznych, uczestnictwa w procesie planistycznym oraz gry ekofizjograficznej.

3) Organizacja8 dwudniowych szkoleń dla samorządów lokalnych z zakresu czytania dokumentów planistycznych, gry ekofizjograficznej, stosowania wytycznych (check lista)

 

 1. Promocja projektu

  1. Wdrożenie serwisu internetowego projektu, który da nam możliwość upowszechniania wszystkich produktów projektu (programy nauczania, wytyczne, rekomendacje, materiały szkoleniowe, wizualizacje itp.).
  2. Organizacja konferencji podsumowującej projekt, na której zaprezentujemy uczestnikom efekty projektu.
   Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli karpackich samorządów lokalnych, służb ochrony przyrody oraz do środowisk planistycznych. Taka grupa odbiorców ma na celu promocję efektów projektu i edukację uczestników w zakresie odpowiedniego planowania przestrzennego. Dzięki uczestnictwu różnych grup odbiorców konferencja posłuży jako forum wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy dla zrównoważonego rozwoju regionu Karpackiego oraz wdrażania Konwencji Karpackiej.