Aktualności

Aktualności
Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Gnojnik
13.10.2019

Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Gnojnik

Niniejsza opinia została sporządzona w ramach projektu: „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach”, na podstawie umowy nr KP/02/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Opinia została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. o Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2018 poz.1945), Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627), Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), Ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz.1227) oraz o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71).
Celem niniejszej opinii jest zweryfikowanie spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż opinia dotycząca dokumentów planistycznych, w całości obejmuje zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, natomiast ze względu na zaistniałą potrzebę wyszczególnienia zapisów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu oraz zagadnień bezpośrednio dotyczących parametrów i możliwości zagospodarowania przestrzeni podzielono niniejsze opracowanie na trzy działy tematyczne: krajobrazowy, przyrodniczy i planistyczny. Ocenie poddano przede wszystkim Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik, który został przyjęty uchwałą Nr XXXI/300/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. Obecnie jest on najbardziej aktualnym i najistotniejszym dokumentem w Gminie (obowiązujące studium jest dokumentem nieco zdezaktualizowanym, powstałym jeszcze w trakcie istnienia woj. Tarnowskiego, do którego należała Gmina Gnojnik, a gmina jest w trakcie przygotowywania nowego studium). Jako materiał porównawczy wykorzystano dostarczone przez Gminę opracowanie ekofizjograficzne.

autorka opinii:   GRINGOO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, Marta Chrząszczyk

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania