Aktualności

Aktualności
Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Sanok
13.10.2019

Opinia na temat dokumnetów planistycznych w Gminie Sanok

Niniejsza opinia została sporządzona w ramach projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” na podstawie umowy nr POIS.02.04.00-00-0084/16-00 z dnia 17.05.2017 działanie 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna„ oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do
mian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 Opinię sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m. in. o:
· Ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.)
· Ustawę z dnia 16 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),
· Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018., poz. 1614),
· Ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.),
· Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).
Założeniem przy sporządzaniu poniższej oceny jest weryfikacja spójności i przydatności dokumentów planistycznych jako narzędzi ochrony przyrody i krajobrazu w obszarach karpackich.
Ocena dotycząca dokumentów planistycznych w całości obejmuje zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Ze względu na istniejącą potrzebę wyodrębnienia zapisów z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jak również zagadnień bezpośrednio dotyczących parametrów i możliwości zagospodarowania przestrzeni w niniejszym opracowaniu wyodrębniono trzy zakresy tematyczne:
· krajobrazowy,
· przyrodniczy,
· planistyczny.

autorki: inż. Małgorzata Puchyr – zakres planistyczny, dr Agata Ćwik – zakresy: przyrodniczy i krajobrazowy

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania